ORDNINGSREGLER BRF ÖSTRA FYRISSTRAND, UPPSALA
fastställda av styrelsen 2007-12-10
Bostadsrättslagens 7 kap och föreningens stadgar, 28 § till 35 §, redovisar Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand, Uppsala.
Lagens 7 kap 9 § ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Bostadsrättshavaren har att se till, att vad som åligger honom själv iakttages av hans gäster och av annan som han inrymt i lägenheten, eller som där utför arbete för hans räkning.

Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsreglerna riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 § , samt enligt stadgarnas 35 §.


För dessa ordningsregler gäller att:
•    De är komplement till lagar och stadgar.
•    Överträdelse kan medföra förverkande av bostadsrätten.
•    Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler.
 

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).

Allmänt

1    Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

2    Fastighetsskötaren/lokalvårdaren, vice värden eller alternativt styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas.

3    I lägenheten får ej utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid övriga lägenhetsinnehavare, eller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

4    Medlem skall följa bestämmelserna beträffande ohyreskontroll, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vice värden eller styrelsen.

5    Brandskyddet är ett gemensamt intresse. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd får ej förekomma.

6     Antenner och paraboler får icke uppsättas.

7    Föreskrifter angående kabel-TV/bredband skall följas noggrant.

8     Vid användning av tvättstuga, är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om
    utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.


9    Åtgärder som kräver bygglov skall godkännas av styrelsen, t ex inglasning av balkong
    enligt tidigare inglasning.
    Yttre anordning som ansluts till lägenhet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.

10 a    Markis får ej monteras på fasad.

10 b     Markisväv/solskydd på balkonger/terrasser får uppsättas endast med färg och mönster som godkänts av styrelsen.

11     Torkmatta framför lägenhetsdörr är ej tillåten pga lokalvård och halkrisk.

12    Spara på vattnet- såväl varmt som kallt.

13    Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår på föreningens eller enskild medlems egendom.

14    Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor väl innan de slängs i sopkärl.


Hänsyn till grannar

15    Stör ej grannar efter 2300 och före 0600.
    Däri inbegrips höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV,    användande av      tvättmaskin och dyl.

16    Störande vattentappning för bad eller dusch får ej förekomma mellan klockan 2300-0600.

17     Mattor, kläder eller dylikt får ej piskas på balkonger/terrasser, i entréer, i trappor eller
    skakas från fönster.

18    Barnvagnar skall ställas i barnvagnsförråd.

19    Gård, balkonger, terrasser, trappor och entréer får ej belamras med skräp, kartonger, cyklar etc., på grund av brandrisk och behov av snabb evakuering.

20    Cigarettfimpar/snusdosor odyl får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården (tänk på småbarnen).   

21     Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen.

22    grillning utomhus får endast ske på utsedd plats på gården. Medlem är ansvarig för av honom orsakad skada p g a slarv eller ovarsamhet.


Gårdar och vägar   

23    Tillstånd för all form av skyltning/affischering in- och utvändigt skall begäras och
skriftligen utfärdas av styrelsen.

24     Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar.

25    Mopedåkning, sk ”busåkning” på gården är förbjuden.

26    Bilparkeringen har förhyrda p-platser.

27    Cyklar får endast ställas i cykelställ/cykelförråd.
Ta bort cyklar som inte används från cykelställen vid entréen.

STYRELSEN